Så hanterar vi dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och handlar om hur myndigheter, företag och organisationer får behandla personuppgifter.

Ansvarig arrangör för Polstjärnepriset är Nationellt centrum för musiktalanger ideell förening.

Integritetspolicy

Endast Personuppgifter relaterade till uppdragets art får föras över till biträdets underleverantörer och
hanteringen regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet tar del av deltagarnas personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för undervisning eller annat ändamål i samband med Nationellt centrum för musiktalangers verksamhet. Detta för att kunna uppfylla avtal med uppdragsgivare och kursdeltagare.

Deltagarlista

Deltagarlista med personuppgifter utgörs av:

 • Namn
 • Födelsedata
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Vårdnadshavares kontaktuppgifter
 • Bilder samt inspelningar
 • Allergier och mediciner (vid särskilda behov)

Skyddsåtgärder

Nationellt centrum för musiktalanger tillämpar följande skyddsåtgärder:

 • Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Nationellt centrum för musiktalanger och underleverantörer
 • Personuppgifter gallras efter 1 år
 • Säkerhetskopior får inte sparas längre än 1 år
 • Biträdet får inte i någon form publicera ovanstående känslig information.
 • Alla personuppgifter ska behandlas med försiktighet och lämpliga skyddsåtgärder
 • Biträdet ska använda sig av lösenordskyddade enheter och e-post

Överföring av personuppgifter till tredje land

Förutom ovanstående hantering av personuppgifter presenteras verksamheten i tryckt material, på nätet, i sociala medier och i radio- och TV-sändningar med bilder, uttalanden samt film- och ljudupptagningar i marknadsförings- och undervisnings/fortbildningssyfte.
Kanaler som används är Facebook, Instagram, Google Analythics, Vimeo, LinkedIn, YouTube, Microsofts tjänster samt videokonferensverktyget Zoom. När Nationellt centrum för musiktalanger använder dina personuppgifter i sociala kanaler/på webbplats innebär det i dagsläget en överföring av dina personuppgifter till tredje land utanför EU/EES-området. Överföringen kommer att ske i enlighet med överföringsmekanism i rådande integritetslagstiftning inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR). I tredje land dit dina personuppgifter kommer att överföras gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende. Överföringen till tredje land är nödvändigt för att kunna genomföra kommunikationsinsatser i Nationellt centrum för musiktalangers sociala mediekanaler.

Dataskyddslagstiftningen och lagliga grunder

Nationellt centrum för musiktalanger hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och lagliga grunder enligt:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Uppgifter av allmänt intresse
 • Efter en intresseavvägning

Så jobbar nationellt centrum för musiktalanger med GDPR

 • Alla deltagare tillfrågas om samtycke vid anmälan
 • Nationellt centrum för musiktalanger begränsar vilka personuppgifter som används, samt vilka funktioner som finns tillgängliga vid videokonferenser
 • På sociala kanaler hanteras kommentarsfält med försiktighet och inga som helst känsliga personuppgifter hanteras
 • Nationellt centrum för musiktalanger ser löpande över åtgärder för att minimera risker och kompetterar med aktuella skyddsåtgärder